Åpent brev til norsk kjøretøyhobby

Åpent brev til norsk kjøretøyhobby

Vi viser til nyhetsbrev av 9. november fra LMK til organisasjonens tilsluttede klubber, også publisert som nyhetssak på lmk.no og på sosiale medier.

LMK går her til angrep på AMCAR i forbindelse med vårt høringssvar på Europakommisjonens forslag om en forordning som blant annet skal erstatte dagens EU-direktiv for kasserte kjøretøy (ELV-direktivet – 2000/53/EC). Anklagene om at AMCAR feilinformerer, er ubalansert og kommer med dommedagsprofetier vitner om at LMK umulig kan ha satt seg inn i saken, langt mindre lest AMCARs særdeles fattede og balanserte høringssvar til norske myndigheter.

Tillegg til høringssvar

LMK forleder norsk kjøretøyhobby

I sitt angrep på AMCAR erklæres vår påstand om at Il Tempo Gigante vil kunne klassifiseres som en «End of Life Vehicle» (avfall) etter EUs forslagstekst for å være «regelrett tull» og «dommedagsprofetier». Dette er feil. LMK belegger ikke sitt angrep med en eneste konkret henvisning – hverken til vårt høringssvar, eller til EUs forslagstekst. Vi registrerer derimot på Facebook at LMK viser til et unntak i punkt 10 i dagens ELV-direktiv – når de utdyper hvorfor norske kjøretøyentusiaster og Il Tempo Gigante ikke har noe å frykte.
Dette blir på grensen til absurd. Det er nettopp dagens ELV-direktiv som skal erstattes i sin helhet av Europakommisjonens forslag til ny og mye mer altomfattende forordning (som AMCAR advarer kraftig imot).

For utfyllende forklaring med konkrete henvisninger til hvorfor LMK tar feil, se vedlagte PDF.

Videre blir ikke den delen av det foreslåtte regelverket som i praksis vil gjøre det ulovlig for privatpersoner og klubber å omsette brukte bildeler nevnt overhodet av LMK. Hvis dette blir en realitet kan vi trolig vinke farvel til delemarkeder, delelager og salg fra merkeklubber, samt privat Finn- og Facebook-annonsering av deler. En stor og viktig del av bilhobbyen står i fare uten at det virker å bekymre LMK nevneverdig.

Uten å utdype hevder LMK å ha arbeidet med denne saken internasjonalt i en årrekke og forsøker å berolige med at dette er en sak som tas hånd om av FIVA og LMK. AMCAR stoler ikke på LMK og FIVA i denne saken. AMCAR vurderte for en tid tilbake å søke FIVA-medlemskap. FIVA er en privatrettslig global sammenslutning av motorhistoriske kjøretøyklubber. Vel å merke uten formell jurisdiksjon hverken i Norge, EU eller verden for øvrig. Etter en grundig evaluering konkluderte vi derimot med at FIVAs syn strider mot AMCARs formålsparagraf. AMCAR skal nemlig jobbe for alle som har bil som hobby, ikke bare en begrenset gruppe. FIVAs fokus er nesten utelukkende rettet mot helt originale 30 år eller eldre bevaringsverdige
kjøretøy, eller til nød 30 år eller eldre autentiske modifiserte kjøretøy av motorhistorisk interesse.

Denne definisjonen på kjøretøyhobby harmonerer dårlig med hvordan kjøretøyhobby oppstår, og etter hvert utøves av den jevne entusiast i Norge.

Vår konklusjon styrkes nå ytterligere da AMCAR vet at FIVA i all hovedsak omfavner Europakommisjonens nye fatale forslag. Å bruke FIVAs arbeid i saken som påskudd for ikke å engasjere seg selv nasjonalt er derfor etter vårt syn å forlede norsk kjøretøyhobby.

Tillitsbrudd fra LMK

Bakgrunnen for forslaget til den nye forordningen er at Europakommisjonen ser behov for å endre regelverket for kjøretøy i tråd med EUs «grønne giv» og handlingsplan for sirkulær økonomi. Europakomisjonen vil også sørge for at design, reparasjon og kassering av biler blir bedre tilpasset andre regelverk som utvikles under EUs grønne giv. AMCAR er i utgangspunktet positiv til forslag til krav og reguleringer som sikrer en større grad av ombruk, resirkulering og gjenvinning når det gjelder kjøretøy. Forslaget innebærer i midlertidig også svært inngripende og langtrekkende konsekvenser for bevaringen og eierskapet til veteran- og entusiastkjøretøy.

AMCAR mener det er avgjørende å stoppe deler av det nye EU-forslaget. Konsekvensene av forslaget vil bli katastrofale for norsk kjøretøyhobby dersom det vedtas som foreslått. Vi ber dere derfor støtte oss i dette arbeidet – NÅ!

Vi har nylig vært i kontakt med MHRF i Sverige. De er like forskrekket som AMCAR over EUs nye forslag. I Sverige har man samlet en bred koalisjon rundt saken – fra mange kjøretøyorganisasjoner. Arbeidet i Sverige foregår både opp mot den svenske Riksdagen og Regjeringskansliet, men også via den svenske delegasjonen til Europaparlamentet i Brüssel. I likhet med AMCAR har man i Sverige innsett at denne saken er altfor viktig til å overlates til FIVA alene.
I Norge er det bare AMCAR som har reagert, med unntak av LMK som angriper oss. Vi synes det er oppriktig trist at vi må bruke av våre medlemmers ressurser på å tilbakevise feilinformasjon og usannheter fra en annen organisasjon som i utgangspunktet skal jobbe for samme sak. Det er vanskelig å ha tillit til en slik organisasjon.

Er det kun AMCAR som er kompetent til å ta ansvar for norsk kjøretøyhobby?

Enkelte vil hevde at LMK nå avslører seg, og at AMCAR skal heve seg over det. At forbundet latterliggjør den jobben AMCAR gjør for norsk kjøretøyhobby kan vi heve oss over, det faller på sin egen urimelighet. Men at LMK feilaktig beskylder AMCAR for dommedagsprofetier og feilinformasjon er ikke akseptabelt. Saken får et dypt alvorlig preg over seg når det viser seg at LMK ikke leverer troverdig informasjon til publikum og medlemmene sine.

Faktum i saken er – LMK har ikke tatt seg bryet med å svare på offentlige nasjonale høringer i denne og andre saker som er av avgjørende betydning for den norske kjøretøyhobbyen. AMCAR registrerer det, spørsmålet er om LMKs klubber kan leve med det?

Vi vil derfor utfordre dere til å vurdere det arbeidet AMCAR legger ned og hva AMCAR har oppnådd, på vegne av norsk kjøretøyhobby. Deretter vil vi be dere holde det opp mot hva LMK har gjort og oppnådd. Listen over saker AMCAR har fått i stand, til det bedre for norsk kjøretøyhobby, se vedlegg.

PDF – våre viktigste gjennomslag

Kjøretøyentusiastene må forstå alvoret. Dette er ikke dommedagsprofetier, det er ramme alvor.

AMCAR har de senere årene ikke lagt skjul på at vi ser en utvikling der Norge trenger en sterk organisasjon for å stå imot alle de forslag til endringer norske kjøretøyentusiaster vil bli utsatt for i fremtiden. Vi har heller ikke lagt skjul på at en organisasjon som skal kunne gjøre den jobben, trenger alle de ressurser den kan få. Jo flere AMCAR har i ryggen når vi uttaler oss – jo større er sannsynligheten for at vi blir lyttet til. Ressurser til å gjøre jobben kommer gjennom en tilslutning eller et medlemskap. Så hvor støtten ligger, og hvor medlemskontingenten innbetales, er ikke uvesentlig for norske kjøretøyentusiaster og hvilket resultat som kommer ut.

Hvis norske kjøretøyentusiaster ser viktigheten av å støtte opp om AMCAR sitt arbeid hadde vi satt umåtelig stor pris på det. Vi mener bestemt og med belegg (pdf gjennomslag) at ingen kan måle seg med de resultater og medlemsfordeler AMCAR har oppnådd for norske kjøretøyentusiaster opp gjennom årene. Vi kan garantere dere at AMCAR ikke overlater de viktige jobbene for norske kjøretøyentusiaster til andre land eller utenlandske organisasjoner. Vi setter oss inn i sakene, vi uttaler oss og står hver eneste dag på barrikadene for at rammebetingelsene for alle norske kjøretøyhobbyfolk skal bli så gode
som mulig i fremtiden. I tillegg gir vi de klubbene og medlemmene som støtter oss gode medlemsfordeler.

Bli medlem