Dette må du vite om krav til understellsnummer

Dette må du vite om krav til understellsnummer

Vi har tidligere skrevet om hvordan du skal tolke krav til understellsnummer. Dette er nå revidert. Under finner du svar fra AMCAR på spørsmål om hvordan man skal tolke kravet om preget understellsnummer – etter at et medlem fikk mangel på dette:

AMCAR valgte også, i starten, å tolke den nye forskriftsteksten slik som du gjør, nemlig at det ikke er krav til preget understellsnummer for kjøretøy som er godkjent i Norge før 1. februar 2017.
Denne er noe misvisende og kan tolkes litt som man selv vil.

Kravet til preget understellsnummer i ramme eller bærende konstruksjonsdel ble innført 31.12.1969. Dette betyr at stort sett alle kjøretøy som er registrert etter denne datoen har, eller skulle ha hatt
preget understellsnummer (det finnes noen få unntak). Det vil si at det ifm. for eksempel PKK er riktig å utstede mangel hvis preget understellsnummer ikke kan påvises.

For at et kjøretøy skal slippe en slik mangel må det, som det framgår av forskriftstekst, være et kjøretøy som er registrert før 01. februar 2017 og som er godkjent uten preget understellsnummer.
Dette »avviket» må trolig framgå av vognkort, eller på annen måte i Statens vegvesens system. I utgangspunktet skal alle kjøretøy registrert etter 31.12.1969 ha preget understellsnummer.

Problemet med ordningen slik den var før 01. februar 2017 var at alle kjøretøy skulle ha preget understellsnummer. De aller fleste fikk preget nummer, noen få ble ved feiltagelse også registrert uten.
På toppen av dette så fantes det ingen føringer for hvor eller hvordan nummeret skulle preges. Statens vegvesen hadde heller ingen system for å registrere hvor på kjøretøyet det pregede understellsnummeret var.
Dette har ført til at man etter 01. februar 2017 har fått en stor mengde med kjøretøy som har fått mangel på manglende eller ikke påvist preget understellsnummer.
Det ble etter hvert umulig å kunne lokalisere ett understellsnummer som ofte var forringet av rust eventuelt dekket av lakk / understellsmasse og skitt.

Nå er imidlertid praksisen rundt preget understellsnummer endret. Understelsnummer skal nå enten være preget av kjøretøyprodusent, eller Statens vegvesen.
I tillegg vil Statens vegvesen skrive vognkortmerknad som beskriver hvor på kjøretøyet det pregede understellsnummeret er lokalisert, det tas også bilde av det pregede understellsnummeret som blir lagret i
Statens vegvesens system for det aktuelle kjøretøyet. Vi vil derfor for ettertiden slippe de problemene vi opplever i dag.

Kravene til PKK-verksteder har også den senere tid blitt skjerpet, å påvise preget understellsnummer står også oppført som et eget punkt på PKK-skjema. Dette er også noe av årsaken til at vi den senere tid har
fått veldig mange kjøretøy som har fått mangel på manglende understellsnummer.

For kjøretøy som får en slik mangel, eller på kjøretøy der bileier ikke kan finne det pregede understellsnummeret så kan man bestille time på trafikkstasjon å få preget understellsnummeret. Dette er gratis, underestellsnummeret
vil da også bli preget med profesjonelt utstyr og nytt vognkort med vognkortmerknad vil bli utstedt. Da vil man for all ettertid slippe tilsvarende problem.

Det er nok derfor korrekt at kjøretøy skal ha preget understellsnummer (gjelder ikke kjøretøy registrert i Norge før 31.12.1969). Det er kun kjøretøy som faktisk er godkjent uten preget understellsnummer som eventuelt er fritatt.
Sistnevnte gjelder da kjøretøy som er registrert før 01. februar 2017 der det også på en eller annen måte, for eksempel som vognkortmerknad, framgår at kjøretøyet er godkjent uten preget understellsnummer.

Mvh
AMCAR

Artikkel fra 2017