Til AMCARs tilsluttede klubber

Til AMCARs tilsluttede klubber

Rundskriv februar 2021

Bilhobbyen som kulturbærer
Vi frykter at pandemien nok en gang kan sette en stopper for de tradisjonelle 17. mai togene, og oppfordrer sterkt våre tilsluttede klubber til å tilby sine lokale 17. mai komiteer bistand – i form av kortesjekjøring.

Som i fjor ønsker vi at kjøretøyhobbyen skal være en ressurs for 17. mai komiteene rundt i landet, hvor klubbene kan tilby å stille med biler til offisielle kortesjer sammen med bla utrykningskjøretøy. AMCAR mener dette er en strålende måte å feire 17. mai på. Samtidig er dette en gylden anledning til å vise fram norsk bilhobby som en sterk kulturbærer. Nyhetsdekningen av de arrangementene som lar seg avvikle vil bli utvilsomt bli bred og vil kunne ha stor verdi for å fremme bilhobby i Norge. AMCAR oppfordrer derfor alle lokalklubber til å ta kontakt med sine lokale 17. mai komiteer. Det er en stor fordel om man kommer inn og blir en del av det offisielle 17. mai programmet. Prøv derfor å få til dette fremfor å arrangere på egenhånd 17. mai. Bruk gjerne fjorårets kortesjer som eksempler på hvordan dette kan løses. Vi håper på en 17. mai med flaggpyntede biler fra nord til sør!

3.191.091,- kroner i tilskudd til AMCARs klubber!
I forbindelse med regjeringens krisepakker for frivilligheten mottok 32 av AMCARs tilsluttede klubber 3.191.091,- kroner, med en range fra 18.900,- til 646.424,- kroner pr. klubb.
Som organisasjon underes vi over at ikke flere av våre 149 tilsluttede klubber søkte midler fra statens krisepakker, på bakgrunn av avlyste arrangementer i 2020. Som tidligere informert; må klubbene være registrert i Frivillighetsregisteret for å kunne motta statlige midler. Dersom manglende registrering i Frivillighetsregisteret er årsaken til at man ikke søkte om midler fra fjorårets krisepakker, oppfordrer vi klubbene til å registrere seg nå, slik at man ikke går glipp av eventuelle nye støtteordninger!
For bistand, ta kontakt med undertegnede, på mobil 90110425 eller e-post: asbjorn@amcar.no

Digitale årsmøter

På grunn av pandemiutviklingen råder det usikkerhet om årets årsmøter lar seg gjennomføres som fysiske møter. Da mange klubber valgte å avlyse fjorårets årsmøter pga. pandemien, bør man nå se på alternative ordninger – for å få gjennomført alt i fra valg av styremedlemmer til behandling av innkommende saker. I denne forbindelsen har AMCAR sett på digitale løsninger for gjennomføring av årsmøter – her er det verd å merke seg at et digitalt årsmøte må overholde vedtektenes krav til innkalling, avstemming og referat. I tillegg må medlemmene må ha like gode muligheter til å delta, som i et fysisk møte.

«En forutsetning vil da være at det er mulig for foreningens medlemmer å faktisk delta på møtet. I dette ligger både krav til at medlemmene har den nødvendige teknologien tilgjengelig og at de har de nødvendige forutsetningene for å kunne ta dette i bruk. Medlemmene må også ha tale- og stemmerett i samsvar med foreningens vedtekter»

Det er klubbens styre som innkaller til årsmøtet, og det er derfor styret som må vedta at årsmøtet skal avholdes digitalt. I styrebehandlingen bør det komme frem at man har valgt en plattform for det digitale årsmøtet som ivaretar medlemmenes rettigheter.

Så lenge et digitalt årsmøte avholdes i trå med vedtektene, kan møtet behandle alle saker det normalt ville ha behandlet. Har man saker hvor det må påregnes mye debatt, eller forvente mange motstridene forslag – bør klubbstyret vurdere om disse sakene kan utsettes til et senere årsmøte.

Dersom man «googler» digitale årsmøter, finner man flere løsninger – deriblant Microsoft Teams, Google Hangout Meet med flere. Går man for et video-basert årsmøte, vil det være en viss risiko rundt avstemning – dersom man overstiger et gitt antall deltagere. Statistisk sett må man påregne flere deltakere ved digitale møter, kontra tradisjonelle/fysiske møter. I så måte anbefaler vi klubbene å gå for en digital-løsning som ivaretar medlemmenes stemmerett på en forsvarlig måte.

Vi har blant annet sett på OBOS sin gratisversjon for frivillige lag og foreninger, som har gode løsninger iht. stemmerett og diskusjon, – så lenge man tillater å «kjøre» årsmøte over flere dager. Går man for en betalingsløsning, kan Digem Easy være et godt alternativ – se nedenstående lenker for ytterligere informasjon.

OBOS – gratis versjon for frivillige organisasjoner.
https://nye.obos.no/dette-er-obos/nyheter/obos-tilbyr-gratis-losning-for-digitale-arsmoter

Digem Easy  – pris fra 5. til 10.000,- kronerhttps://digdem.no/privat/?gclid=Cj0KCQiA0-6ABhDMARIsAFVdQv_p5T4S3s-EbinK9-1ie4TNbCxviaPI71fFeBUjKX06sO3v5lB3Z-0aAo-9EALw_wcB

Norges Bilsportforbund tilbyr digitale engangslisenser
Det er med glede å melde at Norges Bilsportforbund gjør engangslisensene tilgjengelig digitalt. Dagens ordning med lisensblokker kan også benyttes i en periode fremover, men vil bli faset ut der dette er mulig. Digitale engangslisenser gir klubbene enkelt tilgang til lisenser uten å måtte «kjøpe» disse på forhånd.
Lisensene finner du på www.bilsportlisens.no eller www.bilsport.no/lisenser

NBF har også laget en informasjon for alle arrangører om hvordan de kan kontrollere lisensen. Samt noen tips om hvordan man kan lage en automatisert treningsprotokoll https://bilsport.no/engangslisenser-digitalt/

AMCARs treffkalender

I forbindelse med planlegging av sommerens arrangementer oppfordrer vi våre tilsluttede klubber til å legge inn sine tiltenkte arrangementer på AMCARs treff-kalender, som man finner på www.amcar.no

Dersom de nasjonale-føringene tilsier at arrangementene ikke kan gjennomføres som planlagt, får vi heller gå inn i kalenderen å merke arrangementet som avlyst eller utsatt.

Med vennlig hilsen