FORMÅLSPARAGRAFER OG VEDTEKTER

FORMÅLSPARAGRAFER OG VEDTEKTER

FOR STREET & CRUISIN HALDEN AMCAR KLUBB (SCHAK)

1. SCHAK er en klubb for alle som eier eller er genuint interessert i amerikanske biler. Klubben skal drives i samsvar med disse formålsparagrafene og i den utstrekning klubbens ledelse har kapasitet til.

2. Klubben har som formål å virke for bevaring av, fremme forståelse for og spre kunnskap om amerikansk bil.

3. Klubben skal jobbe for å skaffe medlemmene rabattavtaler og andre fordeler de kan ha nytte av i sin hobby.

4. SCHAK er partipolitisk og livssynsmessig nøytralt.

5. SCHAK tar avstand fra narkotikabruk.

6. Klubben skal sørge for at medlemmene har ett sted å treffes, der de kan skaffe seg kunnskap om sin hobby gjennom f.eks. bøker, blader, filmer, kurs, foredrag etc., og der de kan ha sosialt samvær.

7. SCHAK kan hjelpe de av medlemmene som er interessert i å drive med motorsport med amerikansk bil.

VEDTEKTER FOR SCHAK

1. STYRET

         1. Styret blir valgt på årsmøtet.

         2. Styret i SCHAK skal bestå av formann, nestformann, sekretær, kasserer,  og minst to medlemmer.

2. Formann og kasserer blir valgt det ene året for 2 år, nestformann og sekretær blir valgt det andre året for 2 år. Øvrige styremedlemmer og folk i andre verv i klubben blir også valgt for to år av gangen. Revisorene blir valgt for 2 år og den andre for 2 år det andre året.

3. Styret står for klubbens daglige drift, oppnevnte komiteer, setter dagsorden og innkaller til medlemsmøter og årsmøte. Hver person i styret har sin del av klubbens drift.

4. Styret er beslutningsdyktig ved 60 % oppmøte. Vara medlemmer har stemmerett kun under styremedlemmers fravær.

5. Formann leder klubbstyremøtet, og i hans fravær leder nestformann. Formann har på styremøtene dobbeltstemme hvis det stemmes over en sak hvor det etter avstemming er uavgjort.

7. Formann har signeringsrett på vegne av klubben.

8. Kasserer er ansvarlig for klubbens aktiva. Alle som handler noe for klubben må ha styrets fullmakt, ellers må de dekke utgiftene selv.

9. Formann får kr 6000,- pr år til dekning av tlf.

10. Andre medlemmer som har dokumenterte utgifter i forbindelse med sine verv får dekket disse. Medlemmer som reiser i oppdrag fra klubben får dekket drivstoff og diett etter statens satser.

I tillegg skal eventuelle undergrupper ha med hver sin representant i styret, pluss redaktøren i avisa. Det skal være minst 3 vara medlemmer.

2. ORDINÆRT ÅRSMØTE

1. Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og er beslutningsdyktig i alle saker uansett størrelse. Alle lovendringer må vedtas på årsmøte.

2. Årsmøtet avholdes en gang pr år og da fortrinnsvis i februar. På årsmøtet legges det frem årsberetning, og revidert regnskap.

3. Forslag til lovendringer og saker som ønskes behandlet på Årsmøtet må være styret i hende 14 dager før årsmøtet. Årsmøtet innkallelse skal inneholde saksliste, og i tillegg skal eventuelle forslag trykkes i sin helhet i klubbavisa. Innkallelsen skal være medlemmene i hende minst 7 dager før møtet.

4. Adgang til klubbens årsmøte har de av medlemmene, både A, B og junior som har betalt kontingent for året, og de personer styret har invitert for å belyse en sak. Juniormedlemmer har ikke stemmerett.

5. Skriftlig av stemming blir det når 1/3 av frammøtte eller styret ønsker det. Alminnelig flertall avgjør alle avstemminger, unntatt opphørsforslag, som krever ¾ flertall. Klubbens formann har dobbeltstemme i saker der avstemmingen er uavgjort.

6. Formann åpner møtet og en dirigent velges til å lede møtet. Det velges også en referent til å skrive referat.

3. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

1. Ekstra ordinært årsmøte sammenkalles når klubbstyret eller minst halvparten av medlemmene forlanger det. Minimum 10 dagers varsel på møte innkallelsen.

2. Utenom dette går man fram som på et ordinært årsmøte.

4. MEDLEMMSMØTER

1. Medlemsmøter skal avholdes hver måned unntatt juni, juli og desember.

2. Møteinnkallelsen til medlemmer skal inneholde saksliste og sendes skriftlig til medlemmene på forhånd. Enten på sms, e-post, eller post, som f.eks. i klubb avis. Og andre skriftlige måter som måtte bli tilgjengelige fremtiden og som vi finner naturlig å kunne bruke.

3. Styret, eller de/den som i spesielle tilfeller styret oppnevner, setter opp møteprogram.

4. Formann leder møtet, og i hans fravær nestformann. Ved spesielle behov kan formann la et annet medlem lede møtet.

5. Klubben sekretær skriver referat fra møtet og referat publiseres i neste klubb avis. Hvis sekretær ikke har anledning til å møte, velges en referent på møtet.

6. Alminnelig flertall avgjør avstemminger. Formann har dobbeltstemme i saker der det etter avstemming er uavgjort.

7. Saker som styret eller 1/3 av de fremmøtte medlemmene på medlemsmøtet anser som spesielt viktige, må forelegges årsmøtet til avgjørelse.

8. Kun medlemmer som har betalt sin medlemskontingent har stemmerett.

9. Ikke-medlemmer har kun adgang til medlemsmøte og andre arrangementer på klubblokalet i følge med et av klubbens medlemmer, og bare hvis styret ikke har innvendinger imot det.

10. Talerett har kun medlemmer og personer som styret mener kan belyse en sak.

11. Personer som forstyrrer møtets orden utvises øyeblikkelig av styret eller av møteleder/ordensvernet.

5. INNMELDING

1. Alle personer som eier eller er genuint interessert i amerikansk bil og som godtar våre vedtekter kan søke medlemskap.

2. Styret avgjør i hvert enkelt tilfelle om søknaden skal innvilges.

6. UTMELDING OG EKSKLUDERING

1. Utmelding rettes skriftlig til styret eller muntlig hvis 3 styremedlemmer er til stede.

2. Medlemmer som ikke har betalt kontingent før siste frist, vesentlig utelater å oppfylle formålsparagrafens intensjoner, eller ved sin oppførsel og sine gjerninger skader klubbens eiendom, medlemmer eller renommè utad, kan ekskluderes av klubbstyret.

3. Styret bestemmer helt og holdent hvilken grad av straff og konsekvens ett lovbrudd får.

4. Før ekskluderingen kan skje, har vedkommende rett til å møte på ett styremøte og forsvare sin sak.

5. En ekskludering meddeles skriftlig, med krav om tilbakelevering av merker, emblem og eventuelt andre aktuelle ting.

6. Ekskluderingen gjøres kjent for de øvrige medlemmene.

7. Ekskluderte personer har ikke adgang på klubbens møter og arrangement.

8. Utmeldte og ekskluderte medlemmer har ikke krav på å få refundert noen av de midlene de har skutt inn, såfremt det ikke finnes skriftlig avtaler om noe annet.

7. KOMITEER

1. De av styret oppnevnte komiteer har full styringsrett for det oppdraget eller arrangement den er oppnevnt for, innenfor de rammene årsmøtet eller styret har gitt den fullmakt til.

2. En representant fra komiteen møter på styremøter under planleggingstiden, slik at styret hele tiden er oppdatert.

8. OPPHØR

1. Hvis klubben opphører å eksistere, enten fordi medlemstallet er så lavt at det ikke er mulig å drifte klubben, eller at økonomien tilsier det, så må vedtekter gjøres på et lovlig innkalt årsmøte med flertall på 2/3 av medlemmene.

2.Et avviklingsstyre bestående av styret og 3 medlemmer skal da utnevnes av årsmøtet.

3. Avviklingsstyrets oppgave blir å få tatt forsvarlige vare på klubbens eiendeler og eventuelt få forsikret dette. Oppgaven blir også å få innfridd utestående gjeld hvis det finnes midler, og tilbakeført gaver og ting som har blitt forært klubben til den som har forært det. Eller at denne tar avgjørelsen over hva som skal skje med forært eiendel.

4. At alt som er lånt bort til klubben kommer tilbake til rettmessig eier.

5. Gjenværende eiendeler kan selges til høystbydende.

6. Klubbens midler, etter at alle forpliktelser er dekket, skal først overføres til en sperret konto, Denne kan først åpnes etter 1-ett år etter at klubben opphørte, av samme avviklingsstyre ved kasserer.

7. Midlene skal brukes til å få satt i gang en klubb med samme virksomhet. Hvis ikke det er mulig etter 2 år går alle midlene til Halden Kommunes Kultur Etat, øremerket ungdomsarbeid.

Revidert februar 2020